De Stichting

 

   DOELSTELLING VAN DE STICHTING

De ‘Stichting Vrienden van de Heilig Hart Kerk te Maarssen’ is 1 juni 2007 opgericht en fiscaal erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling’(anbi). De doelstelling van de stichting wordt in de notariële akte als volgt omschreven: “een bijdrage leveren aan de instandhouding van het kerkgebouw en de pastorie van de Heilig Hart parochie te Maarssen en deze gebouwen in hun totaliteit als monument voor de toekomst te behouden”.

De pastorie en het neogotische kerkgebouw uit 1885 van de architect A.Tepe vormen een onderdeel van het beschermde dorpsgezicht en zijn erkend als rijksmonument. De lokale gemeenschap dient echter een aanzienlijk deel van de kosten van onderhoud en restauratie op te brengen, maar zoals bij alle kerken in Nederland is ook hier sprake van een afbrokkelend financieel draagvlak en van een verminder(en)d gebruik van de gebouwen. Het behoud van deze monumentale, beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor de toekomst is niet alleen een kwestie van het verwerven van gelden voor onderhoud en restauratie, maar vooral ook van een bredere benutting van de gebouwen. De stichting tracht door middel van culturele exploitatie van kerk en pastorie deze bredere benutting te realiseren en op deze wijze gelden te genereren voor het toekomstig onderhoud.

 

   Bestuur, Comité van Aanbeveling, Donateurs

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Dhr. Herman A.M. Krekelberg, voorzitter;

Dhr. Piet H.Verkroost, penningmeester;

 

   De stichting heeft een Comité van Aanbeveling bestaande uit:

Dhr. drs. Jaap Versteegh,

Dhr. drs. Gary Schwartz,

Dhr. mr. Boele Staal,

 

De stichting kent naast een bestuur en een Comité van Aanbeveling ook een club van donateurs bestaande uit ruim 90 leden die jaarlijks een bedrag doneren van 20 euro. Onderdeel van deze organisatie van donateurs is een ‘Club van 100’. De leden hiervan hebben de stichting eenmalig een donatie van 100 euro verstrekt.

 

   Bank, Kamer van Koophandel, ANBI

- Rabobank rek. nr. NL03 RABO 012.95.82.980 t.n.v. Stichting Vrienden Heilig Hart kerk, Maarssen.

- Inschrijvingsnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Utrecht): 30226807

- Per 1-1-2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

   Adres:

Secretariaat Stichting Vrienden van de Heilig Hart Kerk,

p/a  Mevr. Christel Hendrickx

Buitenweg 16, 3602 PS Maarssen

tel: 06-28207430

mail: secretariaat@vriendenheilighartkerkmaarssen.nl

 

 

 

 

   VERSLAG ACTIVITEITEN 2018

 

   Inleiding

2018 was een goed jaar voor de stichting. Zo was er bijvoorbeeld op muzikaal gebied allerlei moois te horen. In het verslag een korte terugblik op de concerten.

Verder een overzicht van de (restauratie)projecten en een verslagje van een feestelijk gebeurtenis. Tot slot de financiële resultaten. En in de bijlage is een aantal kerngegevens van de stichting opgenomen.

 

   Bestuur

De stichting is het afgelopen jaar wederom bestuurd door een driekoppig bestuur, bestaande uit Herman Krekelberg (voorzitter), Piet Verkroost (penningmeester) en Christel Hendrickx (secretaris).

 

   Concertcoördinator

We hebben afscheid genomen van concertcoördinator Frank van der Weegen. Hij heeft besloten om, na zeven jaar de praktische coördinatie rondom de concerten georganiseerd te hebben, deze werkzaamheden te beëindigen. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inspanningen en zullen hem missen. Maar het was goed om te zien dat Joop Schonis, sinds 2017 concertcoördinator, het stokje als vanzelf overnam.

 

   Cateringdames en podiumbouwers

Wederom was de samenwerking met Marga Schonis en ‘haar’ cateringdames en Han Brinkhof en ‘zijn’ podiumbouwers prettig en constructief. Ook deze vrijwilligers zijn onmisbaar om een concert te doen slagen en De Vrienden hopen nog lang op ze te mogen rekenen.

 

   Concerten

28 Januari: Nieuwjaarsconcert Collegium Musicum Traiectum

Voor de tweede keer mochten we Collegium Musicum Traiectum ontvangen in onze kerk. In december 2016 bracht dit jonge gezelschap Bachs Magnificat ten gehore. In 2018 klonk Händels Utrecht te Deum en Bachs Orkestsuite nr. 1. Zo’n 130 mensen genoten van wederom een mooi concert uitgevoerd door deze jonge musici o.l.v. Gilles Michels.

 

23 Juni: Bach’s Hohe Messe door het USKO

Voor de 12e keer was het Utrechts Studentenkoor en Orkest (USKO) te gast in onze kerk. En in hun driejaarlijkse Bach-cyclus was het dit keer de beurt aan de Hohe Messe. O.l.v. Gilles Michels en m.m.v. de jonge solisten Meneka Senn, Boukje van Gelder, Pablo Gregorian en Johan Vermeer klonk een uitstekende uitvoering van dit meesterwerk.

 

17 november: Nederlands Concertkoor en Symfonieorkest Bellitoni

Voor de derde keer was het Nederlands Concertkoor te gast in de H.Hartkerk. Dit keer stond het imposante Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms op het programma. Het koor voerde het, o.l.v. Jurjen Hempel, uit met Symphonieorkest Bellitoni. Solisten waren Irene Verburg (sopraan) en Robbert Muuse (bariton). Behalve het Requiem klonk ook Sibelius’ Zevende Symphonie.

 

 

   Open monumentendag

Meer dan 100 bezoekers vonden hun weg naar de H.Hartkerk. Mensen genoten van een rondleiding en/of een orgelconcert. En vooral het beklimmen van de toren, met een bezichtiging van het carillon, bespeeld door en met uitleg van onze beiaardier Wout van der Linden, was populair.

 

   Projecten

Grafsteen Maria Dommer

Vanuit de Historische Kring Maarssen (HKM) kwam in 2017 het bericht dat de grafsteen van Maria Dommer, op de begraafplaats aan de Straatweg, in slechte staat was. En aangezien deze ‘Moeder van Katholiek Maarssen’ van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van de katholieke kerk in Maarssen, is de stichting een donateursactie opgestart. Deze is succesvol verlopen want in korte tijd was het voor de restauratie benodigde bedrag bijeengebracht. In juni is in samenwerking met de HKM, de gerestaureerde grafsteen onthuld.

 

Lintjesregen

De lintjesregen ging dit jaar niet ongemerkt voorbij aan De Vrienden. Het had de koning behaagt maar liefst drie vrijwilligers te benoemen in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Onze penningmeester Piet Verkroost, zijn vrouw Phia Verkroost en Han Brinkhof ontvingen een lintje voor hun verdiensten. Het werd hen uitgereikt door burgemeester Witteman.

 

Financiën

De inkomsten uit de concerten, inclusief sponsoring/subsidie en catering, bedroegen € 3263,00. Daar tegenover stonden de kosten verbonden aan de concerten: € 1265,53. De renteopbrengsten minus bankkosten bedroegen € 116,45 en de algemene kosten € 1199,27. De donateurs doneerden totaal aan de stichting een bedrag van € 1957,50. Het jaar 2018 resulteerde in een positief saldo van

€ 2639,25. Het bestuur heeft besloten hiervan € 2600,- in het restauratiefonds te storten. De resterende € 39,25 is bijgeschreven bij het Kapitaal. In het restauratiefonds zit nu een bedrag van

€ 2689,73 bestemd voor toekomstige restauratieprojecten. De volledige balans en de resultatenrekening 2018 zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.