De Stichting

 

   DOELSTELLING VAN DE STICHTING

De ‘Stichting Vrienden van de Heilig Hart Kerk te Maarssen’ is 1 juni 2007 opgericht en fiscaal erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling’(anbi). De doelstelling van de stichting wordt in de notariële akte als volgt omschreven: “een bijdrage leveren aan de instandhouding van het kerkgebouw en de pastorie van de Heilig Hart parochie te Maarssen en deze gebouwen in hun totaliteit als monument voor de toekomst te behouden”.

De pastorie en het neogotische kerkgebouw uit 1885 van de architect A.Tepe vormen een onderdeel van het beschermde dorpsgezicht en zijn erkend als rijksmonument. De lokale gemeenschap dient echter een aanzienlijk deel van de kosten van onderhoud en restauratie op te brengen, maar zoals bij alle kerken in Nederland is ook hier sprake van een afbrokkelend financieel draagvlak en van een verminder(en)d gebruik van de gebouwen. Het behoud van deze monumentale, beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor de toekomst is niet alleen een kwestie van het verwerven van gelden voor onderhoud en restauratie, maar vooral ook van een bredere benutting van de gebouwen. De stichting tracht door middel van culturele exploitatie van kerk en pastorie deze bredere benutting te realiseren en op deze wijze gelden te genereren voor het toekomstig onderhoud.

 

 

   BESTUUR, COMITE VAN AANBEVELING,

   DONATEURS

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Dhr. Herman A.M. Krekelberg, voorzitter;

Mevr. Christel Hendrickx, secretaris;

Dhr. Piet H.Verkroost, penningmeester;

 

De stichting heeft een Comité van Aanbeveling bestaande uit:

Dhr. drs. Jaap Versteegh,

Mevr. drs. A.A.M. Kuiper-Mokkenstorm,

Dhr. drs. Gary Schwartz,

Dhr. mr. Boele Staal.

 

De stichting kent naast een bestuur en een Comité van Aanbeveling ook een club van donateurs bestaande uit ruim130 leden die jaarlijks een bedrag doneren van 20 euro. Onderdeel van deze organisatie van donateurs is een ‘Club van 100’. De leden hiervan hebben de stichting eenmalig een donatie van 100 euro verstrekt.

 

 

   BANK, KAMER VAN KOOPHANDEL, ANBI

•  Rabobank rek. nr. NL03 RABO 012.95.82.980

    t.n.v. Stichting Vrienden Heilig Hart Kerk,

    Maarssen.

•  Inschrijvingsnummer in het handelsregister van de

   Kamer van Koophandel (Utrecht): 30226807

•  Per 1-1-2008 is de Stichting door de

   Belastingdienst  aangemerkt als

   Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI).

 

   Adres:

Secretariaat Stichting Vrienden van de Heilig Hart Kerk,

p/a  Mevr. Christel Hendrickx

Buitenweg 16, 3602 PS Maarssen

tel: 0346 551998

Mail: secretariaat@vriendenheilighartkerkmaarssen.nl

 

 

   VERSLAG ACTIVITEITEN 2016

   Inleiding

2016 Was een goed jaar voor de stichting. Zo was er bijvoorbeeld op muzikaal gebied allerlei moois te horen. In het verslag een korte terugblik op de concerten. Verder kondigen we een nieuw project aan: het plaatsen van een digitaal informatiebord.

Tot slot de financiële resultaten van 2016.

In bijlage 1 is een aantal kerngegevens van de stichting opgenomen.

 

   Bestuur

De stichting is het afgelopen jaar wederom bestuurd door een driekoppig bestuur, bestaande uit

Herman Krekelberg (voorzitter), Piet Verkroost (penningmeester) en Christel Hendrickx (secretaris).

 

   Concertcoördinator

Ook in 2016 heeft concertcoördinator

Frank van der Weegen ervoor gezorgd dat de praktische organisatie rondom de concerten goed verliep. Het bestuur van de Stichting is hem hier zeer erkentelijk voor en hoopt nog lang van zijn diensten gebruik te mogen maken.

 

   Cateringdames en podiumbouwers

Wederom was de samenwerking met Marga Schonis en ‘haar’ cateringdames en Han Brinkhof en ‘zijn’ podiumbouwers prettig en constructief. Ook deze vrijwilligers zijn onmisbaar om een concert te doen slagen en de Vrienden hopen nog lang op ze te mogen rekenen.

 

   Concerten

Op zondag 13 maart klonk Bach in de H.Hartkerk.

Het Utrechts Studentenkoor en Orkest (USKO), al vele jaren een vaste en graag geziene gast, bracht onder leiding van Gilles Michels  en met medewerking van solisten Stefanie Frei (sopraan),

Aleksan Chobanov (alt), Jasper Dijkstra (tenor),

Joost van der Linden (Evangelist) en

Christiaan Meeder (Christus) een mooie

Matthäus Passion ten gehore. Met ruim 250 man publiek was het wederom een goed bezocht concert.

 

Een staande ovatie, bravó's, langdurig applaus en veel, héél veel enthousiaste reacties. Dat alles viel het Nederlands Concertkoor (NCK) ten deel. In 2015 was het NCK voor het eerst te gast in de H.Hartkerk. Toen bracht het koor Rossini's Petite Messe Solennelle. Dit jaar kwamen ze graag terug voor een uitvoering van Orffs Carmina Burana. In een uitverkochte kerk genoot het publiek van het uit meer dan 100 zangers bestaand koor, de fantastische solisten, het als cherubijntjes klinkende kinderkoor, de pianisten en de slagwerkers. En het publiek genoot van dirigent Louis Buskens die de verschillende delen van Orffs majestueuze werk toelichtte en een theatraal tintje gaf aan het geheel. Carmina Burana in Maarssen... het was een memorabele avond!

 

Op zondag 18 december klonk wederom Bach, een feestelijke Bach dit keer. Het jonge gezelschap Collegium Musicum Traiectum (CMT), bestaande uit getalenteerde oudgedienden van het USKO, voerde Magnificat en Cantate 63 uit. Zo'n 200 mensen genoten van de prachtige koorklank en een wervelend spelend orkest. Veelbelovend! Van de solisten maakte met name countertenor

Gerben van der Werf indruk. Onder leiding van

Gilles Michels werd het een feestelijk kerstconcert en dat was, op weg naar kerst, heel mooi! En dankzij RTV-Stichtse Vecht, dat het concert live uitzond, konden mensen het ook vanuit hun huiskamer 'bijwonen'.

 

   Open monumentendag

De H.Hartkerk opende ook dit jaar weer haar deuren voor bezoekers tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag. Thema was dit keer ‘Iconen en Symbolen’. Bezoekers konden de toren in om het carillon te bekijken, dat bespeeld werd door beiaardier Wout van der Linden. Zo’n 200 bezoekers hebben kerk en carillon bezocht.

 

   Project digitaal informatiebord

Sinds enige tijd koestert het bestuur van de Stichting Vrienden H.Hartkerk een stille wens namelijk het plaatsen van een digitaal informatiebord naast de hoofdingang van de kerk. Dit bord zal informatie geven over allerlei activiteiten die in kerk en De Eenhoorn, en ook in Maarssen-dorp (denk bijvoorbeeld aan de Jaarmarkt en de Lichtjesavond), plaatsvinden. In 2016 is een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente en tot ons groot plezier toegekend. Het bord zal in de eerste helft van 2017 geplaatst worden.

 

   Financiën

De inkomsten uit de concerten, inclusief sponsoring/subsidie en catering, bedroegen € 3394,31. Daar tegenover stonden de kosten verbonden aan de concerten: € 485,57. De renteopbrengsten minus bankkosten bedroegen € 49,49 en de algemene kosten € 1409,07. De donateurs doneerden totaal aan de stichting een bedrag van € 2477,50. Het jaar 2016 resulteerde in een positief saldo van € 3927,68. Het bestuur heeft besloten hiervan € 3000,- in het restauratiefonds te storten. De resterende € 927,68 is bijgeschreven bij het Kapitaal. In het restauratiefonds zit nu een bedrag van € 18.360,19 bestemd voor toekomstige restauratieprojecten. De volledige balans en de resultatenrekening 2016 zijn op aanvrage verkrijgbaar bij het secretariaat.